Szkolenia

Poprzez szkolenia pogłębiamy i poszerzamy kompetencje miękkie i zarządcze kadry managerskiej wszystkich szczebli zarządzania. Zajmujemy się także rozwojem pracowników wszystkich szczebli oraz budowaniem rozwoju działów handlowych. Nasze szkolenia uwzględniają integrację posiadanych już̇kompetencji kadry z nowymi.

Szkolenia z uwagi na formę̨ warsztatową są bardzo praktyczne, skoncentrowane na rozwoju najważniejszych kompetencji tak, aby uczestnicy po zakończeniu reprezentowali w sposób zauważalny zmianę na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.

Metodyka nauczania stosowana podczas szkoleń

W szkoleniach wykorzystujemy doświadczenie i umiejętności uczestników wynikające z ich pracy zawodowej. Dlatego też, spośród wielu form aktywizacji uczestników stosujemy m.in:

 • Mini wykłady wspomagane prezentacją multimedialną
  • nie trwające dłużej niż 20 – 30 % czasu trwania zajęć;
  • poruszające najistotniejsze kwestie merytoryczne zbieżne z potrzebami Państwa firmy.
 • Ćwiczenia zespołowe i indywidualne
  • szkolenia są prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom przeanalizować, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.
  • Wykorzystujemy takie metody, jak: praca w grupach, scenki, kwestionariusze, ćwiczenia demonstracyjne.
 • Dyskusje problemowe w grupach pozwalające na
  • odzwierciedlenie własnych zachowań z przeprowadzonych ćwiczeń;
  • skuteczne wykorzystanie osiągnięć wypracowanych na treningu
 • Studia przypadków bezpośrednio wynikające z aspektów działalności Państwa firmy
  • dające możliwość spojrzenia na zagadnienie przez pryzmat doświadczeń innych;
  • pozwalające przyjrzeć się zdiagnozowanym sytuacjom;
  • pozwalające na wypracowanie nowych rozwiązań oraz ich zastosowanie w działalności Państwa firmy.
 • Podsumowania
  • dające przestrzeń na syntezę wiedzy i uogólnienie wniosków.
 

Efekty kształcenia


Realizując każde nasze szkolenie, dążymy do stworzenia takich warunków rozwojowych uczestnikom szkolenia, by wykazywali oni pozytywną zmianę na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. Zatem dokonujemy oceny przyrostu kompetencji osób szkolących się, dla każdego z przedstawionych trzech aspektów uczenia się, co wymaga odniesienia się do stanu przed szkoleniem. Zmiana w tych obszarach świadczy o sukcesie samego szkolenia (rozumianego jako proces uczenia się), nie musi natomiast świadczyć o faktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności. Ocena ta dokonywana jest m.in. z wykorzystaniem metod ankietowych, ale także wywiadów (w tym z przełożonymi, trenerami), testów wiedzy, obserwacji.

Grupy szkoleń prowadzonych przez nas, wraz z przykładowymi tematami:

Kliknij aby rozwinąć

szkolenie „Profesjonalna obsługa Klienta”
Liczebność grup szkoleniowych proponowanego szkolenia do 12 osób
Czas trwania (liczba dni/godzin szkoleniowych) proponowanego szkolenia 2 dni 16 godzin dydaktycznych
Ramowy rozkład zajęć proponowanego szkolenia 9.00-10.30
10.30-10.45
10.45-13.15
12.15 -12.45
12.45-14.15
14.15-14.30
14.30-16.00
sesja szkoleniowa
przerwa
sesja szkoleniowa
przerwa obiadowa (do uzgodnienia)
sesja szkoleniowa
przerwa
sesja szkoleniowa
Grupa docelowa dla proponowanego szkolenia Szkolenie dedykowane jest głównie dla właścicieli i pracowników firm sektora MŚP, w tym również do jednoosobowych firm prowadzących działania z zakresu usług i związanej z nimi obsługi Klienta, którym zależy na:
 • świadomym i długotrwałym budowaniu relacji z Klientem
 • rozwijaniu i/lub utrzymywaniu wysokiego poziomu satysfakcji Klientów z realizowanych usług
 • wzmocnieniu swojej marki jako profesjonalisty w zakresie świadczonych usług
Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby spełniające ww. warunki, a także osoby, których kompetencje w tym zakresie są na poziomie podstawowym.
Kompetencje/umiejętności nabyte przez uczestników po proponowanym szkoleniu Celem szkolenia jest:
 • nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników w zakresie budowania trwałych i świadomych relacji z Klientami firm o charakterze usługowym;
 • potwierdzenie lub zweryfikowanie stosowanych technik obsługi Klienta
 • przygotowanie uczestników szkolenia do profesjonalnej i skutecznej obsługi Klientów firmy
 • transfer posiadanych kompetencji w zakresie obsługi Klienta w celu świadomego kształtowania marki firmy
Celem biznesowym szkolenia jest wzrost wskaźników biznesowych firmy dzięki większej efektywności członków zespołu obsługi Klienta, a dzięki temu wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

wiedza:
uczestnik po zakończeniu szkolenia wie:
 • jakie są etapy procesu obsługi Klienta w zakresie realizacji usług
 • z jakich narzędzi korzystać, by prawidłowo przeprowadzić diagnozę potrzeb Klienta
 • jaki jest jego własny styl komunikacji z Klientem
 • jaką przyjmuje role w zespole pracowników zajmujących się obsługą Klienta
 • co wpływa na świadome budowanie relacji z Klientem
 • czym jest marka firmy i zna narzędzia jej kształtowania
 • czym jest praca zespołowa i jakie czynniki na nią wpływają
umiejętności:
uczestnik po zakończeniu szkolenia umie:
 • dostosować własny styl komunikacji do stylu prezentowanego przez Klienta
 • budować poczucie bezpieczeństwa w relacji z Klientem
 • zastosować arkusz racjonalnej terapii zachowań do celów związanych z profesjonalną obsługą Klienta
 • identyfikować i odpowiadać na obiekcje Klientów
 • mówić językiem korzyści w relacjach z Klientem
 • określić cele SMART w relacjach z Klientami
postawy:
uczestnik po zakończeniu szkolenia rozumie:
 • własne postawy i kompetencje w relacjach z Klientem
 • powiązania pomiędzy rolą pełnioną w zespole a efektywnością całego zespołu
 • znaczenie wpływu prezentowanych przez siebie postaw i zachowań w relacji z Klientem na budowanie marki firmy
 • proces obsługi Klienta to działania długotrwałe i wymagające kompetencji i dedykowanych do Klientów rozwiązań
 • istotę badania potrzeb Klienta w przygotowaniu szytej na miarę oferty

Plan nauczania

Program proponowanego szkolenia
1. Świadome budowanie marki firmy poprzez postawę, zachowania i funkcjonowanie w otoczeniu rynkowym
 • definicja marki firmy
 • misja i wizja firmy a budowanie świadomych relacji z Klientami
 • co wpływa na mój wizerunek jako profesjonalisty
 • cele firmy a cele indywidualne - znaczenie trójkąta kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy)
2. Proces obsługi Klienta i budowania długotrwałych relacji
 • Po co przychodzi do nas Klient?
 • Portret i cechy klientów
 • Jak diagnozować potrzeby klienta?
 • Klient, a trójkąt relacji
 • Umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa w relacji z Klientami
 • Narzędzie wywiadu i diagnozy sytuacji Klientów korzystających z usług
 • Świadome budowanie relacji z Klientem-radzenie sobie z obiekcjami
 • Diagnoza siebie - moje silne i słabe strony w relacjach z Klientami
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami Klienta
3. Relacje w zespole obsługującym Klientów firmy
 • Jakie przyjmuję role w zespole - diagnoza wg. testu Belbina
 • Wpływ roli zespołowej na kształt moich relacji w zespole pracowniczym
 • Silne i słabe strony pracy zespołowej, a budowanie wizerunku profesjonalisty
 • Co mogę wnieść do pracy zespołowej, tak by korzystnie oddziaływać na Klientów
 • Cele zespołu a cele indywidualne - traktat porozumienia.
szkolenie „Profesjonalny handlowiec branży poligraficznej”
Liczebność grup szkoleniowych proponowanego szkolenia do 12 osób
Czas trwania (liczba dni/godzin szkoleniowych) proponowanego szkolenia 2 dni 16 godzin dydaktycznych
Ramowy rozkład zajęć proponowanego szkolenia 9.00-10.30
10.30-10.45
10.45-13.15
12.15 -12.45
12.45-14.15
14.15-14.30
14.30-16.00
sesja szkoleniowa
przerwa
sesja szkoleniowa
przerwa obiadowa (do uzgodnienia)
sesja szkoleniowa
przerwa
sesja szkoleniowa
Grupa docelowa dla proponowanego szkolenia Szkolenie dedykowane jest głównie dla właścicieli i pracowników firm sektora MŚP, w tym również do jednoosobowych firm prowadzących działania z zakresu usług i związanej z nimi obsługi Klienta, którym zależy na:
 • świadomym i długotrwałym budowaniu relacji z Klientem
 • rozwijaniu i/lub utrzymywaniu wysokiego poziomu satysfakcji Klientów z realizowanych usług
 • wzmocnieniu struktur działu handlowego
 • wysokich kompetencjach handlowców
Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby spełniające ww. warunki, a także osoby, których kompetencje w tym zakresie są na poziomie podstawowym.
Termin szkolenia/miejsce szkolenia (dokładny adres) do ustalenia
Kompetencje/umiejętności nabyte przez uczestników po proponowanym szkoleniu Celem szkolenia jest:
 • nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników w zakresie budowania trwałych i świadomych relacji z Klientami usług poligraficznych
 • potwierdzenie lub zweryfikowanie przyjętego modelu cyklu sprzedaży usług
 • weryfikacja i wyprowadzenie wniosków nt. możliwych udoskonaleń do wdrożenia w obrębie działu handlowego firmy
 • przygotowanie uczestników szkolenia do przeprowadzenia działań prospectingowych
 • transfer posiadanych kompetencji w zakresie pozyskiwania i utrzymywania Klientów branży usług poligraficznych
Celem biznesowym szkolenia jest wzrost wskaźników biznesowych firmy dzięki większej skuteczności działu handlowego

EFEKTY KSZTAŁCENIA

wiedza:
uczestnik po zakończeniu szkolenia wie:
 • jakie są skuteczne strategie pozyskiwania Klientów
 • czym jest cykl sprzedaży
 • w jakim stopniu i co wpływa na pozyskiwanie i utrzymywanie Klientów
 • jaki jest jego własny styl komunikacji z Klientem
 • czym jest prospecting w ramach usług poligraficznych
 • jak oceniać efektywność działań prospectingowych
umiejętności:
uczestnik po zakończeniu szkolenia umie:
 • dostosować własny styl komunikacji do stylu prezentowanego przez Klienta
 • ocenić na ile spełnia wymagania nowego modelu sprzedaży w ramach usług poligraficznych
 • zbudować indywidualny cel prospectingowy
 • przygotować indywidualny plan prospectingowy
postawy:
uczestnik po zakończeniu szkolenia rozumie:
 • własne postawy i kompetencje w budowaniu skutecznego prospectingu
 • rolę własnego zaangażowania w osiągania celów prospectingowych
 • znaczenie wpływu prezentowanych przez siebie postaw i zachowań w relacji z Klientem
 • istotę cyklu sprzedaży
 • wpływ poczucia bezpieczeństwa Klienta na jego decyzje

Plan nauczania

Program proponowanego szkolenia
1. Rynek usług poligraficznych w Polsce
 • wymagania Klientów rynku
 • budowanie lojalności
 • prognozy i trendy
2. Wnioski z badań rynku usług poligraficznych dla działów handlowych
3. Nowy model sprzedaży wg. Brian Tracy-ego, a dawne modele sprzedaż
 • Zasady nowego model
 • Etapy typowego procesu sprzedaży
4. Czym jest prospecting w ramach usług poligraficznych?
5. Elementy skutecznego procesu prospecting
6.Strategia pozyskiwania potencjalnych klientów dla usług poligraficznych krok po kroku
 • Indywidualny cel prospectingowy
 • Kto jest moim potencjalnym klientem?
 • Planowanie działań prospectingowyc
 • Ocena efektywności działań prospectingowych
7. Narzędzia do modelowania efektywnych działań handlowych
 • Grupa Leady sprzedażowe - definicje i przykładowy podział leadów
 • Grupa Prospekci
 • Grupa Klienci
8. Tworzenie indywidualnego planu prospectingowego – dobre praktyki
9. Relacje sprzedażowe handlowca z klientem - wskazówki
10. Jak przygotować się do kontaktu z klientem?
szkolenie „Profesjonalna obsługa Klienta Prestiżowego”
Liczebność grup szkoleniowych proponowanego szkolenia do 10 osób
Czas trwania (liczba dni/godzin szkoleniowych) proponowanego szkolenia 2 dni 16 godzin dydaktycznych
Ramowy rozkład zajęć proponowanego szkolenia 9.00-10.30
10.30-10.45
10.45-13.15
12.15 -12.45
12.45-14.15
14.15-14.30
14.30-16.00
sesja szkoleniowa
przerwa
sesja szkoleniowa
przerwa obiadowa (do uzgodnienia)
sesja szkoleniowa
przerwa
sesja szkoleniowa
Grupa docelowa dla proponowanego szkolenia Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom gabinetów medycznych, którzy obsługują Klientów Prestiżowych oraz właścicielom firm sektora MŚP z branży medycznej i około-medycznej, dla których Klient Prestiżowy jest strategiczny, w tym również do jednoosobowych firm, którym zależy na:
 • świadomym i długotrwałym budowaniu relacji z Klientem Prestiżowym
 • rozwijaniu i/lub utrzymywaniu wysokiego poziomu satysfakcji Klientów Prestiżowych
 • poprawie i/lub utrzymaniu adekwatnego wizerunku w zakresie obsługi Klienta Prestiżowego
 • wysokich kompetencjach pracowników obsługujących Klientów
Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby spełniające ww. warunki, a także osoby, których kompetencje w tym zakresie są na poziomie podstawowym.
Termin szkolenia/miejsce szkolenia (dokładny adres) do ustalenia
Kompetencje/umiejętności nabyte przez uczestników po proponowanym szkoleniu Celem szkolenia jest:
 • nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników w zakresie budowania trwałych i świadomych relacji z Klientami Prestiżowymi
 • zweryfikowanie stosowanego modelu obsługi Klientów Prestiżowych
 • trening komunikacji z Klientami Prestiżowymi
 • przygotowanie uczestników szkolenia do profesjonalnej i skutecznej obsługi Klientów Prestiżowych
 • transfer posiadanych kompetencji w zakresie obsługi Klienta Prestiżowego w celu świadomego kształtowania marki firmy
Celem biznesowym szkolenia jest wzrost wskaźników biznesowych firmy dzięki najlepszej jakości obsługi Klienta Prestiżowego

EFEKTY KSZTAŁCENIA

wiedza:
uczestnik po zakończeniu szkolenia wie:
 • jakie obowiązują zasady taktu w relacjach z Klientami Prestiżowymi
 • jak wykazywać empatię i zrozumienie dla sytuacji Klienta
 • jakie może stosować narzędzia i techniki komunikacji podczas wizyt Klientów Prestiżowych
 • jak budować pozycję gabinetu w oczach Klientów najbardziej wymagających
 • jakie są etapy procesu obsługi Klienta
 • wie jak zbijać obiekcje Klienta
 • wie na czym polega efektywna współpraca zespołowa na rzecz celów, które ma osiągać gabinet
umiejętności:
uczestnik po zakończeniu szkolenia umie:
 • dostosować własny styl komunikacji do stylu komunikacji preferowanej przez Klienta Prestiżowego
 • poprowadzić rozmowę z Klientem Prestiżowym z zachowaniem zasad szacunku i empatii
 • zaoferować zgodnie z najlepszymi konwenansami, najlepsze rozwiązania dla Klienta
 • zadbać o wysoki poziom obsługi Klienta
 • przeprowadzić proces obsługi Klienta Prestiżowego zgodnie z etapami obsługi
 • przekształcać obiekcje Klienta w korzyści
postawy:
uczestnik po zakończeniu szkolenia rozumie:
 • własne postawy i kompetencje w budowaniu skutecznego wizerunku gabinetu
 • rolę własnego zaangażowania w osiąganie celów biznesu
 • znaczenie wpływu prezentowanych przez siebie postaw i zachowań w relacji z Klientem Prestiżowym
 • lepiej swoja rolę w trwałym budowaniu kontaktów z Klientami prestiżowymi
 • wpływ poczucia bezpieczeństwa Klienta na jego decyzje

Plan nauczania

Program proponowanego szkolenia
1. rozumieć Klienta Wymagającego
 • Kim jest Klient Prestiżowy?
 • Jak wykazywać empatię i szacunek wobec klientów
 • Indywidualny system wartości, a system działania na rzecz firmy
 • Jak budować poczucia bezpieczeństwa w relacji z Klientami?
2. Etykieta i konwenanse w zakresie obsługi Klienta Prestiżowego
 • Zasady budowania wizerunku w relacjach zawodowych
 • Powitanie Klienta i zaproszenie do gabinetu
 • Rejestrowanie na kolejne wizyty
 • Pożegnanie Klienta i budowanie „mostu na przyszłość”
3. Efektywna komunikacja z Klientami Prestiżowymi
 • terytorium psychologiczne Klienta
 • komunikat Ja
 • zasada Mehrabiana
 • aktywne słuchanie
 • parafraza
 • model FUKO
 • funkcja pytań
4. Proces obsługi Klienta Prestiżowego
 • nawiązanie kontaktu z Klientem
 • identyfikacja i analiza potrzeb Klienta
 • prezentacja oferty i cross selling
 • radzenie sobie z obiekcjami
 • domykanie sprzedaży usług i zasady utrzymywania relacji z Klientami
szkolenie „Świadoma komunikacja jako narzędzie wzrostu efektywności osobistej”
Liczebność grup szkoleniowych proponowanego szkolenia do 12 osób
Czas trwania (liczba dni/godzin szkoleniowych) proponowanego szkolenia 2 dni 16 godzin dydaktycznych
Ramowy rozkład zajęć proponowanego szkolenia 9.00-10.30
10.30-10.45
10.45-13.15
12.15 -12.45
12.45-14.15
14.15-14.30
14.30-16.00
sesja szkoleniowa
przerwa
sesja szkoleniowa
przerwa obiadowa (do uzgodnienia)
sesja szkoleniowa
przerwa
sesja szkoleniowa
Grupa docelowa dla proponowanego szkolenia Szkolenie dedykowane jest wszystkich, którym zależy na:
 • świadomym zarządzaniu procesem komunikacji w relacjach
 • rozwijaniu umiejętności komunikowania się i budowania relacji niezależnie od reprezentowanego przez rozmówcę stylu komunikacji
 • budowaniu własnego autorytetu poprzez świadome posługiwanie się narzędziami komunikacji
Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby spełniające ww. warunki, a także osoby, których kompetencje w tym zakresie są na poziomie podstawowym.
Termin szkolenia/miejsce szkolenia (dokładny adres) do ustalenia
Kompetencje/umiejętności nabyte przez uczestników po proponowanym szkoleniu Celem szkolenia jest:
 • nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników w zakresie świadomego komunikowania się, aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej
 • zweryfikowanie przez uczestników swojego stylu komunikacji
 • trening komunikacji
 • transfer posiadanych kompetencji w zakresie komunikacji w celu świadomego kształtowania swojego wizerunku i autorytetu
Celem biznesowym szkolenia jest wzrost wskaźników biznesowych firmy dzięki większej efektywności komunikacyjnej uczestników szkolenia, przekładającej się na efektywność osobistą.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

wiedza:
uczestnik po zakończeniu szkolenia wie:
 • jakie są elementy procesu komunikacji
 • jaki jego własny styl komunikacji
 • które „ucho” jest tym najczęściej aktywowanym w procesie komunikacji, w którym uczestnik bierze udział
 • jakie może stosować narzędzia i techniki komunikacji w celu zwiększenia swojej komunikacji, a dzięki temu efektywności osobistej
 • wie na czym polega aktywne słuchanie
 • wie jak świadomie używane narzędzia komunikacji wpływają na relacje międzyludzkie
umiejętności:
uczestnik po zakończeniu szkolenia umie:
 • stosować komunikację niewerbalną podkreślającą treść wypowiedzi
 • zidentyfikować styl komunikacji rozmówcy
 • dostosować własny styl komunikacji do stylu komunikacji rozmówcy
 • posługiwać się komunikatem ja, wyrażając swoje emocje i biorąc za nie odpowiedzialność
 • poprowadzić rozmowę z zachowaniem zasad szacunku i empatii, okazując uważność i aktywnie słuchając rozmówcę
 • udzielić informacji zwrotnej z wykorzystaniem kilku technik
postawy:
uczestnik po zakończeniu szkolenia rozumie:
 • własne postawy i kompetencje w komunikacji
 • rolę własnego zaangażowania (uważność, aktywne słuchanie) w osiąganiu celów rozmów
 • znaczenie wpływu prezentowanych przez siebie postaw, zachowań i stylu komunikacyjnego na relacjach z przełożonym, współpracownikami i podwładnymi
 • lepiej swoja rolę w trwałym budowaniu relacji opartych na świadomej komunikacji
 • wpływ różnic w stylach komunikacji społecznej na zachowania osób zaangażowanych w proces komunikacji

Plan nauczania

Program proponowanego szkolenia
 1. komunikacja jako dwustronny proces
 2. komunikacja werbalna i niewerbalna
 3. aktywne słuchanie - słuchać, słyszeć i być słyszanym
 4. parafraza - by zrozumieć, czy dobrze zrozumiałem
 5. komunikat ja jako narzędzie budowania autorytetu
 6. informacja zwrotna jako narzędzie budowania współpracy i wzrostu efektywności
 7. techniki informacji zwrotnej
 8. style komunikacji społecznej - mówimy różnymi językami
 9. uszy i usta von Thuna - co powiedziałeś, a co ja usłyszałem
 10. trening umiejętności i narzędzi

Stosujemy dobre praktyki

Wypłyń na szersze wody biznesu


KONTAKT