Coaching

W stosowanej przez nas praktyce coachingu posługujemy się standardami International Coach Federation (ICF), czyli Międzynarodowej Federacji Coachów. Dlatego też podajemy definicję coachingu w ujęciu ICF.

ICF coaching definiuje jako relację między coachem a osobą lub grupą osób, skoncentrowaną na podejmowanych przez nią działaniach zmierzających do osiągnięcia założonych celów, wizji, pragnień. W procesie coachingu poprzez wykorzystanie pytań, autorefleksję coachowanego, informację zwrotną wzmacniana jest jego świadomość i odpowiedzialność. Coaching pomaga coachowanemu znacznie skuteczniej i szybciej zarówno definiować, jak i osiągać cele.

Cele

 • przyspieszenie tempa rozwoju
 • polepszenie efektów działania
 • wzrost poczucia odpowiedzialności
 • rozwój samoświadomości i autorefleksji
 

Korzyści

Z coachingu płynąć może wiele korzyści. Poniżej tylko niektóre z nich.

Z perspektywy coachowanego

 • skuteczniejsze i szybsze definiowanie i osiąganie celów
 • rozwój
 • większa pewność siebie i wiara w swoje możliwości
 • wzmocnienie samoświadomości
 • wzrost efektywności osobistej
 • wzrost umiejętności identyfikacji swoich emocji i zarządzania nimi

Z perspektywy firmy

 • większa swoboda działania kadry kierowniczej dzięki rozwijającym się kompetentnym pracownikom (coachowanym)
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału pracowników (coachowanych)
 • wzrost atrakcyjności firmy jako miejsca pracy
 • umożliwienie wykreowania sukcesorów
więcej o coachingu na stronie ICF Polska

Stosujemy dobre praktyki

Wypłyń na szersze wody biznesu


KONTAKT